Tips & Tricks: Digital connected assets

Organisaties krijgen steeds meer te maken met het verwerken van asset data, mede gevoed door een toename van gegevensuitwisseling van asset data. Dit brengt nieuwe kansen met zich mee, ook in onderhoudswereld; hoe kan deze datastroom het beste ingezet worden voor het tijdig en het juist uitvoeren van onderhoud, optimaliseren van onderhoudsstrategieën en bij het verbeteren van de prestaties van de assets tegen de laagst mogelijke kosten. In deze tip gaan wij in op hoe SAP omgaat met het integreren van de digitale met fysieke werkelijkheid via de nieuwe Asset Management Suite van SAP.

SAP Asset Management suite

Waar we de afgelopen decennia vooral ontwikkelingen in de Informatie Technologie (IT) hebben waargenomen, gebeurt dit nu op het gebied van de Operationele Technologie (OT); nieuwe en bestaande systemen worden voorzien van sensoren om real-time conditionele en operationele gegevens van systemen automatisch te kunnen verzamelen. Dit brengt nieuwe uitdagingen voor organisaties met zich mee; wat kunnen en willen organisaties met deze gegevens en hoe integreren zij dit in hun IT landschap?

SAP speelt hierop in via de SAP Asset Management Suite als onderdeel van het SAP Cloud Platform. Deze suite bevat een aantal oplossingen voor:

 • Collaboratie, middels het delen van asset informatie tussen verschillende business partners, via de Asset Intelligence Network (AIN)
 • Transitie van reactief naar voorspellend onderhoud en optimaliseren van de prestaties  van de asset door het continu monitoren van de conditie en machine learning algoritmen, via Predictive Maintenance and Service Management (PdMS)
 • Optimaliseren van onderhoud strategieën middels kritikaliteit, faal en risico analyses van assets, via Asset Strategy and Performance Management (ASPM)
 • Real-time berekenen van zwakke punten van het ontwerp van het asset middels het modeleren en visualiseren van de fysieke structuur, via Predictive Engineering Insights (PEI)

De basis van de suite bestaat uit Asset Central waarin alle stamgegevens worden beheerd, zoals modellen, equipments, werkinstructies, en reservedelen. Ieder component van deze suite maakt gebruik van deze stamgegevens. Daarop verloopt de integratie met ERP via Asset Central, opdat ERP ook gebruik maakt van dezelfde stamgegevens. Afhankelijk van de requirements kan één of meerdere componenten bovenop Asset Central geïmplementeerd worden.
Digital connected assets - Figuur 1 SAP Asset Management SuiteFiguur 1 SAP Asset Management Suite

In de onderstaande paragrafen zullen wij de verschillende componenten van deze suite kort toelichten. Daarnaast verschaft deze tip ook nog een inkijk in de Mobile Asset Manager, de mobiele native iOS app waarmee u deze suite altijd en overal kunt benaderen en gebruiken.

Asset Central

Asset Central is de basis van de SAP Asset Management Suite. Hierin worden alle gegevens over de assets beheerd. Voorbeelden van deze gegevens zijn de in ERP bekende entiteiten als equipments, functieplaatsen, documenten, werkorders en werkinstructies. Maar Asset Central introduceert ook nieuwe entiteiten zoals modellen en templates, waarmee het verschillende stakeholders kan bedienen via één of meerdere producten van de Asset Management Suite.

Templates en modellen

Een template bevat alle meta-data van een model of equipment. Een model vertegenwoordigt weer een set aan equipments met identieke specificaties. De structuur van de templates zijn gebaseerd op (sub)klassen die door SAP opgeleverd worden op basis van ISO standaarden. Het equipment zelf, de digitale afbeelding van het fysieke exemplaar, kan worden aangemaakt op basis van een model en/of een equipment template, of eventueel zelfs zonder een referentie naar een model/equipment template. In het laatste geval kan op een later moment, via de AIN functionaliteit ‘Smart Matcher’, nog de koppeling naar het juiste model gemaakt worden. In het equipment wordt additionele informatie vastgelegd zoals de specifieke installatie informatie, locatie gegevens (als ware de functieplaats in ERP) en documentatie.

 Asset Intelligence Network

Met het product Asset Intelligence Network (AIN) levert SAP een oplossing voor het delen van operationele informatie van assets tussen verschillende business partners, zoals fabrikanten, dienstverleners, eigenaren en gebruikers (bijv. onderhoudsengineer, -techneut of -monteur) van een asset. De te delen asset informatie is in Asset Central vastgelegd. De business partners kunnen zelf bepalen welke gegevens zij met wie delen.

De modellen en de templates van een asset worden door de fabrikant beheerd om de uniformiteit, juistheid en volledigheid van het asset te bewaken. Hierbij kan gedacht worden aan kenmerkwaardes, onderhoudsinstructies, reserve onderdelen, documenten en oorzaak- en foutcodes. Via aankondigingen kan de fabrikant wijzigingen communiceren op deze gegevens richting de gebruiker/eigenaar van het asset.

De gebruiker wendt deze gedeelde gegevens aan om een equipment aan te maken en aan te vullen met lokale gegevens, zoals serienummer, bouwjaar, installatiedatum en installatielocatie. Daarnaast kunnen indicatoren (KPI’s, statussen, meetpunten etc) op het equipment gedefinieerd worden, waarmee de asset management organisatie ondersteund wordt in het vaststellen, plannen en uitvoeren van de onderhoudstrategieën.

Digital connected assets - Figuur 2 Indicatoren op equipment
Figuur 2 Indicatoren op equipment

Tevens kan de gebruiker feedback (via Performance Improvement request) terug sturen naar de fabrikant, zoals verbetervoorstellen op het product, het proces of het onderhoud om vervolgens de centrale gegevens daarop te kunnen aanpassen.

Digital connected assets - Figuur 3 Performance ImprovementsFiguur 3 Performance Improvements

Predictive Maintenance and Service

Met het gebruik van sensor data van assets in combinatie met de technische gegevens is het mogelijk om een transitie te maken van reactief onderhoud naar voorspellend (predictive) onderhoud. Het mogelijke falen van een installatie kan hiermee in een zeer vroeg stadium gedetecteerd worden, waarmee ongeplande stilstand van het asset voorkomen kan worden en kosten voor onderhoud gereduceerd kunnen worden.
Met behulp van SAP Predictive Maintenance and Service (PdMS) worden deze twee data stromen (sensor en technische data) samengevoegd tot één gegevensmodel. Dit kan worden gebruikt om én de huidige conditie van de assets te monitoren én om faalpatronen of ongewone gebeurtenissen op te sporen uit onbewerkte gegevens (big data) middels “machine learning” algoritmen.

Digital connected assets - Figuur 4 Relatie tussen faaldetectie van een asset en kosten a.g.v. onderhoudFiguur 4 Relatie tussen faaldetectie van een asset en kosten a.g.v. onderhoud

In PdMS kunt u regels en waarschuwingen configureren, waarmee gezondheidsscores op assets en onderdelen ervan worden berekend. Dit stelt o.a. realibility engineers, onderhouds- en service monteurs in staat om snel problemen te herkennen en de juiste vervolgactiviteit op te starten. Zij kunnen via lijsten of grafische overzichten snel zien welke assets nader onderzocht moeten worden. Door het vergelijken van verschillende sensor data van de assets kan de oorzaak van het overschrijden van vooraf ingestelde drempelwaardes opgespoord worden.

Digital connected assets - Figuur 5 Sensor data met waarschuwing op basis van een drempelwaarde, weergegeven in een grafiek en in detail
Figuur 5 Sensor data met waarschuwing op basis van een drempelwaarde, weergegeven in een grafiek en in detail

Digital connected assets - Figuur 6 Aanmaken van een vervolgactiviteit met de juiste instructies

Figuur 6 Aanmaken van een vervolgactiviteit met de juiste instructies

Naast het bepalen van de gezondheidsscores, kan ook ‘machine learning’ algoritmen ingezet worden voor het opsporen van ongewone patronen, afwijkende trends, vreemde uitschieters waarvoor het niet voor de handliggend is om vooraf een drempelwaarde of regel in te stellen.

Digital connected assets - Figuur 7 Een 'machine learning' score op basis van verschillende sensor data

Figuur 7 Een ‘machine learning’ score op basis van verschillende sensor data

Asset Strategy and Performance Management

Met het product Asset Strategy and Performance Managment (ASPM) levert SAP een oplossing voor organisaties om onderhoudsstrategieën holistisch te kunnen bepalen. Deze holistische benadering wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van operationele en technische informatie beschikbaar te stellen, eventueel gevoed vanuit meerdere business partners van de assets via het product Asset Intelligence Network (AIN). Met deze informatie is het mogelijk om kritikaliteit analyses, faal- en betrouwbaarheidsanalyses (zoals FMEA en RCM) op kritische assets uit te voeren. Uiteindelijk hebben deze analyses tot doel om een geschikte onderhoudsstrategie te bepalen voor een asset.

Met behulp van een aantal type assessment templates kan een asset beoordeeld worden:

 • Risk & Criticality template; via een risico analyse kan de kritikaliteit van een asset bepaald worden. Dit is input voor de onderhoudsstrategie van het asset.

Digital connected assets - Figuur 8 Risk and Criticality template

Figuur 8 Risk & Criticality template

 • Failure Mode and Effect analyse; met behulp van deze analyse kan voor een asset vastgesteld worden wat in welk geval en op welke wijze onderhouden moet worden met het doel om het risico op falen van het asset te minimaliseren

Digital connected assets - Figuur 9 Failure mode and effect analyse

Figuur 9 Failure mode and effect analyse

 

 • Vragenlijst; via vragenlijsten kan de toestand van een asset beoordeeld worden

Digital connected assets - Figuur 10 Vragenlijst

Figuur 10 Vragenlijst

Mobile asset manager

Om iedereen binnen uw organisatie in staat te stellen toegang te krijgen tot alle benodigde asset informatie en ook tijdig waardevolle informatie toe te voegen heeft SAP een nieuwe mobiele applicatie ontwikkelt genaamd Mobile Asset Manager. Dit is een native iOS app (iPhone en iPad) waarmee u de Asset Management suite altijd en overal kunt benaderen en gebruiken.

Met de Mobile Asset Manager kan het beheer van werkorders, meldingen, conditiebewaking, materiaalverbruik, tijdbeheer en storingsanalyse uitgevoerd worden. Het ondersteunt hiermee uw werknemers die de assets onderhouden, ongeacht of ze zijn verbonden met het netwerk of offline werken.

Belangrijkste kenmerken van SAP Asset Manager zijn:

 • Toegang tot actuele assetdata (orders, meldingen, conditiegegevens, materiaalverbruik, storingsanalyses, etc)
 • Gebruiksklare, uitbreidbare native iOS-app
 • Intuïtieve gebruikersinterface: SAP Fiori (voor iOS-ontwerptaal)
 • Mobiele processen die geïntegreerd zijn met uw backend systemen

De iOS app is hier te downloaden en kan op een iPad/iPhone geinstalleerd worden. Om een impressie van de werking van de Mobile Asset Manager app te krijgen kunt u deze in demo modus opstarten.

Digital connected assets - Figuur 11 Impressie Mobile Asset Manager

Figuur 11 Impressie Mobile Asset Manager

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Adriaan van Enk of Johan Amsing via +31 88 696 60 00.