Disclaimer

Wij streven ernaar om actuele informatie te verschaffen. Magnus kan niet garanderen dat deze informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Zonder deskundig advies dienen derhalve op grond van de informatie geen acties ondernomen te worden.

Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website wordt verleend onder de voorwaarden en condities zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden en de stukken waarnaar wordt verwezen in artikel 1 tot en met 8, zoals hieronder vermeld, die een integraal onderdeel vormen van deze voorwaarden.

U mag niets van de Magnus-website gebruiken zonder voorafgaande instemming met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van deze website voor zover dit door de wet wordt toegestaan en bestaan uit de volgende artikelen:

1. Definities
2. Voorwaarden en condities
3. Uitsluitingsclausule voor aansprakelijkheid
4. Uitsluitingsclausule voor verantwoordelijkheid
5. Uitsluitingsclausule voor ontvangen en gekoppelde informatie
6. Auteursrechten en handelsmerken
7. Toestemming tot gebruik
8. Gebied en toepasbaar recht

 

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden zijn de volgende termen als volgt gedefinieerd:

 • De Inhoud: alle inhoud, (redactionele) materialen, informatie, kwalificaties of aanbevelingen op de Website inclusief foto’s, illustraties, beelden, plaatjes, logo’s, symbolen en andere grafische materialen zoals namen, met betrekking tot of gerelateerd aan Magnus of zijn producten en diensten en ieder deel daarvan.
 • Magnus: zowel Magnus als zijn dochter- en zustermaatschappijen, partners, ingehuurde medewerkers, adviseurs, agentschappen, partners en medewerkers.
 • Gebruiken van: gebruiken, ontlenen, verkrijgen, bezorgen, toegang verlenen, koppelen, reproduceren, kopiëren, opslaan, verzenden, downloaden van of naar (binnen, door of buiten) de website.
 • Website: de website van Magnus en alle via zijn server beschikbare data, inclusief alle materialen, informatie, opinies of aanbevelingen die zich daarop bevinden.

top

2. Voorwaarden en condities

De inhoud van deze Website wordt om niet verschaft, uitsluitend voor informatieve doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Ieder Gebruik van deze Website resulteert in uw:

 • instemming met deze voorwaarden en condities;
 • vrijwaring voor Magnus van iedere en alle schuldvorderingen tegen Magnus, voortkomend uit uw Gebruik van deze Website;
 • akkoord gaan met het niet geheel of gedeeltelijk aanvullen, wijzigen, vervangen of aanpassen van de Inhoud van deze Website;
 • instemming om de inhoud niet te reproduceren, herverzenden, distribueren, ontleden, verkopen, publiceren, uitzenden of rondsturen naar enige derde partij zonder opvolging van de condities zoals genoemd in artikel 6 ‘Toestemming tot Gebruik’.

top

3. Uitsluitingsclausule voor aansprakelijkheid

De Inhoud wordt ‘as is’ en op een ‘as available’ basis verschaft zonder enige representatie of bevestiging en zonder garantie van enigerlei aard, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, inclusief, maar niet beperkt tot, (impliciete) garanties of handelsaansprakelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of het niet-inbreken op rechten van derde partijen zonder expliciete, geschreven toestemming van Magnus.

Hoewel de Inhoud van deze Website ter goeder trouw is samengesteld om informatie te verstrekken over Magnus en wordt geacht compleet en betrouwbaar te zijn, zal Magnus in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schades van enigerlei aard, inclusief, zonder beperking, speciale, incidentele, straffende of gevolglijke schades of verliezen, (inclusief, maar niet beperkt tot, schades of verlies van bedrijfsopbrengsten, schuldvorderingen of eisen, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of informatie en soortgelijke gevallen), in relatie tot de Inhoud, resultaten behaald door gebruik van de Inhoud, de mogelijkheid of onmogelijkheid van de Website te Gebruiken of vertragingen hierin.

Deze uitsluitingsclausule is ook van toepassing in die gevallen waarin Magnus op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid tot schades, en ongeacht de handelwijze, onder een contract, onrechtmatige daad of anderszins, of voor enige schuldvordering toewijsbaar aan fouten, onvolledigheden of andere onnauwkeurigheden in, of vernietigende eigendommen, de Inhoud.

top

4. Uitsluitingsclausule voor verantwoordelijkheid

De Inhoud is gebaseerd op nieuwste, beschikbare productinformatie ten tijde van publicatie. Echter Magnus vertegenwoordigt noch bevestigt de juistheid of betrouwbaarheid van de Inhoud, zoals de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie, data of andere materialen weergegeven, gekocht of verkregen door u ten gevolge van de Inhoud.

De Inhoud kan publicaties met technische onjuistheden of typfouten bevatten. Magnus houdt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting, aanpassingen of wijzigingen te doen, of enige fouten of onvolledigheden van de Inhoud te corrigeren. Verder zullen veranderingen periodiek worden toegevoegd aan de Inhoud. Deze correcties en veranderingen kunnen op een later tijdstip in deze Website worden opgenomen. Het is Magnus toegestaan op ieder moment wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan de Inhoud te doen, met of zonder kennisgeving.

Magnus zal niet verantwoordelijk zijn als enig deel van de Inhoud het systeem of de informatie van een gebruiker infecteert of besmet.

top

5. Uitsluitingsclausule voor ontvangen en gekoppelde informatie

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle door Magnus in relatie tot de Website ontvangen materialen beschouwd als niet-vertrouwelijk, en heeft Magnus geen verplichting van enigerlei aard in relatie hiertoe. Het staat Magnus vrij enig of alle bedoelde materialen te wijzigen, reproduceren, openbaar te maken en distribueren naar anderen zonder beperking en te gebruiken voor ieder mogelijk doel.

Koppelingen naar andere websites, zoals deze beschikbaar zijn op de Website, zijn ter beschikking gesteld als informatiebron voor gebruikers. Het is mogelijk dat de Inhoud zijn oorsprong vindt buiten de grenzen van de Website en gebaseerd kan zijn op informatie waarover Magnus geen controle heeft. Daardoor heeft Magnus geen verplichting of verantwoordelijkheid in relatie tot enig contact, inclusief maar niet beperkt tot gelinkte websites en enige link opgenomen in een gelinkte site, in relatie tot ieder Gebruik van de Website.

Hoewel Magnus een redelijke inspanning verricht de externe links bij te houden, kan Magnus de juiste werking niet ten alle tijde garanderen. Magnus houdt zich het recht voor enige site uit te sluiten van zijn Website en sites te verwijderen van zijn Website zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

top

6. Auteursrechten en handelsmerken

De Inhoud van de Website is het eigendom van Magnus of zijn licentieverstrekkers en is beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere intellectueel eigendomswetten. Andere producten of bedrijfsnamen die worden vermeld op deze website kunnen handelsmerk zijn van hun respectievelijke eigenaars.

De namen, afbeeldingen, logo’s en plaatjes waarmee producten en diensten van Magnus worden geïdentificeerd zijn eigendomsmerken van Magnus en/of zijn dochtermaatschappijen of zustermaatschappijen en de producten zelf zijn eigendom van Magnus.

Het woordmerk ‘Magnus’ en het Magnus-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Magnus en mogen niet worden gewijzigd. Het gebruik van deze handelsmerken is slechts toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. Het gebruik van de naam Magnus als voor referentiedoeleinden, bijvoorbeeld als manier van koppelen naar de Website, is toegestaan. Echter voor ieder voorgesteld gebruik dient Magnus vooraf op de hoogte te worden gesteld.

Niets hierin opgenomen zal worden geïnterpreteerd als verleend door implicatie, uitsluiting of enigerlei andere licentie of recht onder patent of handelsmerk van Magnus of enige derde partij. Behalve zoals hiervoor uitdrukkelijk voorzien zal niets hierin opgenomen worden geïnterpreteerd als verleend door licentie of recht op enig auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten in relatie tot alle dergelijke informatie, data, producten of diensten.

top

7. Toestemming tot gebruik

Het is een ieder toegestaan de Inhoud van de Website te Gebruiken onder de volgende voorwaarden:

 • kopieën van de Inhoud of citaten hieruit mogen slechts worden gebruikt voor non-commercieel, informatief, educatief en persoonlijk gebruik;
 • kopieën van de Inhoud met als doel het verzenden aan individuele derde partijen voor hun persoonlijke informatie is onderworpen aan de conditie dat u Magnus vermeldt als de bron van de Inhoud en dat u deze derde partijen informeert dat de Voorwaarden en Condities op hen van toepassing zijn en dat zij deze moeten opvolgen;
 • de kopieën moeten enige digitale objectidentificatie, informatie over het rechtenbeleid, auteursrecht of andere intellectueel eigendomskennisgevingen zoals in het originele materiaal behouden;
 • de op de Website beschreven producten, diensten, technologieën of processen kunnen onderhevig zijn aan intellectueel eigendomsrechten voorbehouden door Magnus of door andere derde partijen. Er is geen licentie uitgegeven in relatie tot deze intellectueel eigendomsrechten.

Het is niet toegestaan materiaal, dat niet auteursrechtelijk is beschermd door Magnus, te kopiëren wanneer dat wordt weergegeven of bereikbaar is via koppelingen op de Website. Afgezien van Gebruik van de Website onder de condities a. tot en met d. in dit artikel, is geen ander Gebruik toegestaan zonder vooraf geschreven, uitdrukkelijke toestemming van Magnus.

top

8. Gebied en toepasbaar recht

De Website kan referenties of kruisreferenties bevatten naar specifieke producten en diensten van Magnus die niet direct in ieder land leverbaar zijn. Alle bedoelde referenties betekenen niet dat Magnus de intentie heeft deze producten of diensten aan te bieden in een bepaald land. Alle acties voortkomend uit de Inhoud moeten dientengevolge gerelateerd zijn aan oplossingen waarbij strikt uitsluitend gebruik wordt gemaakt van producten en diensten die door Magnus in een bepaald land zijn aangekondigd.

Deze voorwaarden en condities worden beheerd, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Nederlands recht. Hieruit voortkomende geschillen zijn in eerste instantie exclusief onderworpen aan de jurisdictie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

top